Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte v National Association of Engineering Student Councils

Tyto podmínky nastiňují pravidla a předpisy pro používání webových stránek National Association of Engineering Student Councils.  Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Nepokračujte v používání webových stránek studentských rad Národní asociace inženýrství, pokud nepřijmete všechny podmínky uvedené na této stránce. Následující terminologie platí pro tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a jakékoli nebo všechny Smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje vás, osobu, která přistupuje na tyto webové stránky a přijímá podmínky společnosti. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás, nebo na klienta nebo na nás. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi tím nejvhodnějším způsobem, ať už formálními schůzkami s pevně stanovenou dobou trvání nebo jakýmikoli jinými prostředky, za výslovným účelem splnění Potřeby klienta, pokud jde o poskytování služeb/produktů uvedených Společností, v souladu s platnými zákony Spojených států amerických av souladu s nimi. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velká písmena a/nebo on/ona nebo oni jsou považovány za vzájemně zaměnitelné, a proto se na ně vztahují.

Soubory cookie

Využíváme cookies. Používáním webových stránek National Association of Engineering Student Council souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů National Association of Engineering Student Council. Většina moderních interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat podrobnosti o uživateli pro každou návštěvu. V některých oblastech našeho webu se používají soubory cookie, které umožňují funkčnost této oblasti a snadné použití pro návštěvníky. Některé z našich  affiliate / reklamní partneři mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, National Association of Engineering Student Councils a/nebo jejich poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál o National Association of Engineering Student Councils. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete si prohlížet a/nebo tisknout stránky z https://www.naesc.org pro své osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách. Nesmíte:

        Znovu publikujte materiál z https://www.naesc.org

              Prodávejte, půjčujte nebo licencujte materiál z https://www.naesc.org

              Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z https://www.naesc.org

              Redistribuujte obsah z National Association of Engineering Student Councils (pokud není obsah speciálně vytvořen pro redistribuci).

 

Komentáře uživatelů

Tato smlouva začíná dnem uzavření této smlouvy. Některé části této webové stránky nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory, informace, materiály a data („komentáře“) v oblastech webové stránky. National Association of Engineering Student Councils neprověřuje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich zobrazením na webových stránkách a komentáře neodrážejí názory nebo názory National Association of Engineering Student Councils, jejích zástupců nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí pohled a názor osoby, která takový pohled nebo názor publikuje. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenesou studentské rady Národní asociace inženýrství odpovědnost za komentáře ani za jakékoli náklady na ztrátu, odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a /nebo vzhled Komentářů na této webové stránce. National Association of Engineering Student Councils si vyhrazuje právo monitorovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které podle vlastního uvážení považuje za nevhodné, urážlivé nebo jinak porušující tyto Podmínky. Zaručujete a prohlašujete, že: Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy; Komentáře neporušují žádná práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek nebo jiných vlastnických práv jakékoli třetí strany; Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál nebo materiál, který narušuje soukromí. Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci podnikání nebo zvyků nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit. Tímto udělujete Národní asociaci inženýrských studentských rad nevýhradní bezplatnou licenci k použití, reprodukování, úpravě a autorizaci ostatních k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

 

Hyperlinking na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:  Vládní agentury;  Vyhledávače; Zpravodajské organizace;  Distributoři online adresářů, když nás uvedou v adresáři, mohou odkazovat na naši webovou stránku stejným způsobem, jakým hyperlinkují na webové stránky jiných uvedených společností; a  Celosystémově akreditované podniky s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmí odkazovat na naši webovou stránku. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není v žádném případě zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany. Podle vlastního uvážení můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací: běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje, jako jsou obchodní komory, American Automobile Association, AARP a Consumers Union; komunitní weby dot.com; sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace, včetně charitativních stránek, distributorů online adresářů; internetové portály; účetní, právní a poradenské firmy, jejichž primárními klienty jsou podniky; a vzdělávací instituce a obchodní sdružení. Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud zjistíme, že: (a) odkaz nebude mít nepříznivý dopad na nás ani na naše akreditované podniky (například obchodní sdružení nebo jiné organizace zastupující přirozeně podezřelé typy podnikání, jako je např. domácí příležitosti, nesmí být povoleno propojovat); (b) organizace u nás nemá neuspokojivé záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti související s hypertextovým odkazem převažuje nad nepřítomností ; a (d) pokud je odkaz v kontextu obecných informací o zdrojích nebo je jinak v souladu s redakčním obsahem v bulletinu nebo podobném produktu podporujícím poslání organizace. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není v žádném případě zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany. Pokud patříte mezi organizace uvedené v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nám to oznámit zasláním e-mailu na adresu technology@naesc.org . Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní informace (jako je telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa) a také URL vašeho webu, seznam všech URL, ze kterých máte v úmyslu odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našem webu, na které byste chtěli odkazovat. Vyčkejte 2-3 týdny na odpověď. Schválené organizace mohou hypertextově odkazovat na naši webovou stránku následovně: Použitím našeho názvu společnosti; nebo pomocí jednotného lokátoru zdrojů (webové adresy), na který je odkazováno; nebo Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky nebo materiálu, na který se odkazuje, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce odkazující strany. Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno žádné použití loga nebo jiného uměleckého díla National Association of Engineering Student Councils.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo kdykoli a dle vlastního uvážení vás požádat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naši webovou stránku. Souhlasíte s tím, že na základě takové žádosti okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše webové stránky. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady propojování kdykoli změnit. Pokračováním v odkazování na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami propojení.

Odstranění odkazů z našeho webu

Pokud zjistíte, že jakýkoli odkaz na našem webu nebo jakýkoli odkazovaný web je z jakéhokoli důvodu nevhodný, můžete nás v této věci kontaktovat. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nebudeme povinni tak učinit nebo vám přímo odpovídat. I když se snažíme zajistit, aby informace na této webové stránce byly správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani se nezavazujeme zajistit, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiály na webových stránkách budou aktualizovány.

Odpovědnost za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a budete nás bránit proti všem nárokům vyplývajícím z vašich webových stránek nebo na nich založených. Žádný odkaz (odkazy) se nesmí objevit na žádné stránce vašeho webu ani v žádném kontextu obsahujícím obsah nebo materiály, které by mohly být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestné, nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušování nebo jiné porušování jakéhokoli práva třetích stran.

Zřeknutí se odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek (včetně, bez omezení, jakýchkoli záruk vyplývajících ze zákona s ohledem na uspokojivou kvalitu, vhodnost pro daný účel a/nebo použití přiměřené péče a dovedností). Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: neomezí nebo nevyloučí naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti; omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné uvedení v omyl; omezit jakékoli naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo vyloučit jakékoli naše nebo vaše závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů. Omezení a vyloučení odpovědnosti uvedená v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s předmětem tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktu (včetně nedbalosti) a za porušení zákonné povinnosti. V rozsahu, v jakém jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.

Kreditní a kontaktní informace

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se některé z našich podmínek, kontaktujte nás.

bottom of page